فهرست
قسمت 1 - اشباع هاء ضمیر

قسمت 1 - اشباع هاء ضمیر

  • 23 دقیقه مدت
  • 302 دریافت شده
قسمت: 1
كارشناسان مهمان آقای مهدوی
نام سریالی: آموزش روخوانی قرآن - آقای مهدوی
در این برنامه آقای مهدوی به آموزش اشباع هاء ضمیر می پردازنند.
اشباع هاء ضمیر در قرآن

تعریف اشباع

اشباع در اصطلاح قرائت به معنای سیر کردن حرکت است بطوری که از فتحه، صدای کشیده ی فتحه تولید شود، از کسره، صدای کشیده ی کسره تولید شود و از ضمه، صدای کشیده ی ضمه تولید شود.

هاء ضمیر
در آخر کلمه می آید و معنی ( او - آن ) می دهد، مانند: فِیه ( در آن )، هاء ضمیر در صورتی که حرف قبل و بعد از آن، متحرّک باشد، اشباع می گردد به این معنی که اگر حرکتِ هاء، کسره باشد (هِ ) تبدیل به یاء مدی و اگر حرکتِ هاء، ضمه باشد ( هُ ) تبدیل به واو مدی می شود.

مثال اشباع هاء ضمیر
بِهِ ≥ بِهِ ی لَهُ ≥ لَهُ و رَبَّهُ ≥ رَبَّهُ و مَعَهُ ≥ مَعَهُ و

مواردی که هاء ضمیر در آنها، اشباع نمی شود
1.قبل از هاء ضمیر، ساکن باشد. مانند: مِنهُ اِلَیهِ عَلَیهِ لَدُنهُ

2.قبل از هاء ضمیر، حروف مدی باشد. مانند: فِیهِ أنزلنَاهُ خُذُوهُ نَصَرُوهُ

3.بعد از هاء ضمیر، ساکن یا تشدید باشد. مانند: لَهُ الحَمدُ بِهِ الّذین إسمُهُ المَسِیحُ

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 23:33

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن