فهرست
قسمت 2 - استعلاء و اطباق

قسمت 2 - استعلاء و اطباق

  • 31 دقیقه مدت
  • 92 دریافت شده
قسمت: 2
كارشناسان مهمان محمدرضا ستوده نیا
نام سریالی: تجوید تحقیقی
در این برنامه آقای محمدرضا ستوده نیا به آموزش استعلاء و اطباق می پردازند .
معنای لغوی إطباق

اطباق مترادف الصاق است و به معناى منطبق کردن و روى هم قرار دادن دو سطح است.

معنای اصطلاحی إطباق

اطباق از صفات حروف و از اصطلاحات علم تجوید است و عبارت است از: "مطابق شدن بخشى از سطح زبان با سقف دهان در هنگام تلفظ حرف ". در تلفظ برخى حروف مثل "ضاد" سطح زبان با حالتى شبیه سقف دهان به آن نزدیک مى‌شود، یعنى زبان خود را با سقف دهان منطبق مى‌کند.

اثر اطباق

اطباق در حرف موجب پر حجم و درشت شدن آن در تلفظّ می‌گردد.

حروف دارای اطباق

حروف دارای اطباق عبارتند از: «ص»، «ض»، «ط» و «ظ».

صفت مقابل اطباق

صفت اطباق در مقابل صفت انفتاح، از صفات اصلی و یا متضاد است که هر دو ذاتى حرف‌اند و قابلیت انفکاک از آن را ندارند.

نسبت استعلاء و اطباق

نکته قابل ذکر این که صفت "اطباق" و "استعلاء" که هر دو از صفات اصلى هستند از یک دیگر تفکیک ناپذیرند. و در حروف مطبقه " ص، ض، ط، ظ" اگر اطباق صورت نگیرد استعلا نیز غیر ممکن خواهد بود.حروفى را که داراى این صفت هستند، حروف منطبقه و یا مطبقه مى‌خوانند.

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 31:37

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن