فهرست
قسمت 1 - حروف واو - یاء

قسمت 1 - حروف واو - یاء

  • 9 دقیقه مدت
  • 344 دریافت شده
قسمت: 1
كارشناسان مهمان سید مهدی سیف
نام سریالی: آموزش صحت قرائت - سید مهدی سیف
در این برنامه آقای سید مهدی سیف به موضوع حروف ناخوانا می پردازد .
در قرآن کریم حروفی وجود دارد که نوشته شده ولی خوانده نمی شوند. به آن ها( حروف ناخوانا) می گویند.

در قرآن فقط چهار حرف (و،ا،ل،ی) به عنوان حروف ناخوانا شنلخته شده اند.موارد حروف ناخوانا در قرآن کریم به شرح زیر می باشد:

1-پایه و کرسی همزه:

گاهی حروف (و،ا،ی) پایه و کرسی برای همزه قرار می گیرند که در صورت فقط همزه خوانده شده و حروف پایه،ناخواناه می باشند.مانند:اَسَأْتُمْ ،لَمْ یُنبَّأ،نُؤْتِهَا،تِؤْتِی،لایُؤْمِنُ بِهَا،مُؤْجَّلًا،یَسْتَهْزِئُ بِهِمْ،یُهَئْ لَکُمْ

یادسپاری:در این گونه موارد چنان چه همزه مکسور باشد به همراه حرکت کسره در زیر حرف پایه نوشته می شود.مانند: لَئِنْ،أئِمَّّّّّّّّّّّّّّهً،بَارِئِکُمْ،اَللَّؤْلُوِ

در برخی قرآن ها با قرار دادن حرکت یا سکون روی الف نیازی به قرار دادن شکل همزه روی الف ندیده اند.مانند: اَنْشَاْنَاهُنَّ

البته در قرآن هایی که حرف ساکن، بدون نشانه سکون آمده است، شکل همزه را آورده ان،مانند:اَنشَأنَاهُنَّ

2-پایه و کرسی الف مدّی:

دوحرف(و،ی) پایه و کرسی برای الف مدی قرار می گیرند که در صورت به جای دو حرف واو و یاء الف مدی خوانده می شود.مانند:یَتَزَکَّی،بَنَیهَا،تَلَیهَا،زَکَیهَا،اَفْتَرَی،فُرَادَی،اُسَارَی،زَکوةً،مِشْکَوةٍ

در قرآن هایی که با شیوه ی ایرانی نشانه گذاری شده اند ،واو ویاء را بدون نشانه و فتحه ی ماقبل آن را به صورت ایستاده قرار داده اند.مانند:زَکوهً،کَمِشْکوةٍ،مُوسی،بَنیها

یادسپاری-در مورد پایه و کرسی همزه و الف مدی ،چنان چه همزه و الف بدون پایه نوشته شوند،واو،الف و یاءِ قبل یا بعد از آن ها خوانده می شود.مانند:جَآءُهَا،مَسْئُولًا،شَیْ ءٍ،ءَانِیَهٍ،فَئَاتَتْ،لَئَایَهً،صَلَوَاتٌ،سُقْیهَا،هُدَیَ

3-الف جمع:

الف جمع در آخر کلمه و بعد از واو جمع می آید و خوانده نمی شود.مانند:ءَامَنُواْ،کَفَرُواْ،کُبِتُواْ،أتَوْاْ

در برخی موارد حرف واو در آخرکلمه،واو جمع نبوده و یا ناخوانا است،ولی الف ناخواناپس از آن آمده است.مانند:

أشْکُواْ،کَّؤُاْ،نَبْلُواْ،تَدْعُواْ،شُرَکؤُاْ،لِیَرْبُوَاْ،رِبَواْ

یادسپاری :1-گاهی بعد از واو جمع ،الف ناخوانا نیامده است،مانند:فاْوُو،باءُو،عَتَوْ،سَعَوْ

2-الف بعداز واو در کلمه (ذَوَا) خوانده می شود.

4-واو مدّی در شش کلمه:

در قرآن کریم به شش کلمه بر می خوریم که دارای واو مدی ناخوانا می باشند.آن کلمات عبارتند از :

اُوْلیِ،أُوْلُوا،أُوْلَاتِ،أُولَآءِ،أُوْلئِکَ،سَأُوْرِیکُمْ

یادسپاری:کلمه سَأُوْرِیکُمْ در برخی قرآن ها بدون واو در آمده است:سَأُرِیکُمْ

5-در برخی کلمات بدون قاعده (الف و یاء ناخوانا)آمده است.مانند:

لِشَاْیْءٍ،جِای ءَ،مِاْئَهً،لَاْأَذبَحَنَّهُ،مَلَاْیِهِ،اَفَأِیْنْ،بِایْیْدٍ،بِأَییَّکُمْ

قطعات صوتی

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن