فهرست
قسمت 4 - ضمه

قسمت 4 - ضمه

  • 19 دقیقه مدت
  • 221 دریافت شده
جناب آقای حسینعلی شریف در چهارمین جلسه آموزش تجوید قران به موضوع آشنایی با ضمه کوتاه و بلند می پردازد.
در حروف عربی هم ضمه کوتاه داریم و هم ضمه بلند.
کمی از صدای ضمه کشیده بکاهیم طرز تلفظ صحیح ضمه کوتاه است.
در این برنامه ضمه کوتاه و بلند با ذکر مثال هایی به مخاطبین آموزش داده می شود.
نکته:هر حرفی با ضمه کوتاه و ضمه کشده ،یک بخش کامه را تشکبل می دهد.
هر گاه حرف را با یکی از دو حرکت ضمه کوتاه یا کشیده همراه شود درشت خوانده می شود.

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 19:47

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن