فهرست
قسمت 13  ، الف وصل

قسمت 13 ، الف وصل

  • 21 دقیقه مدت
  • 143 دریافت شده
جناب آقای حسینعلی شریف در سیزدهمین جلسه آموزش تجوید قران به موضوع آشنایی با الف وصل می پردازد.
جایگاه "الف وصل" اول کلمه می باشد و در وسط جمله و عبارت خوانده نمی شود.
وقتی کلمه ای که ابتدای آن الف وصل دارد ،در ابتدای خواندن قرار بگیرد "الف وصل" خوانده می شود.
اگر به اول کلمه "الف وصل" و یک "لام" اضافه شده باشد ،"الف وصل "با حرکت فتحه خوانده می شود.
اگر به اول کلمه فقط یک "الف وصل" اضافه شده باشد حرکت "الف وصل" با کمک حرف سوم آن کلمه تعیین حرکت می شود.
اگر حرکت سوم ،فتحه یا کسره باشد "الف وصل" با حرکت کسره خوانده می شود اما اگر حرکت حرف سوم ضمه باشد "الف وصل" در چنین مواقعی با ضمه خوانده می شود.

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 21:42

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن