فهرست
قسمت 14 ،تلفظ صحیح حروف

قسمت 14 ،تلفظ صحیح حروف

  • 20 دقیقه مدت
  • 168 دریافت شده
جناب آقای حسینعلی شریف در چهاردهمین جلسه آموزش تجوید قران به موضوع آشنایی با تلفظ صحیح حروف قرآن می پردازد.
در این برنامه درباره بعضی مخارج یا صفات حروف و یا تلفظ صحیح حروف صحبت می کنیم.
از میان 28 حرف زبان عربی 18 حرف تقریبا مانند حروف فارسی تلفظ می شوند اما برای تلفظ صحیح 10 حرف دیگر آن باید با مخارج و صفات آن آشنا شد.
در این برنامه با تلفظ " 4 "حرف آشنا می شویم و با ذکر مثال هایی به تفهیم و درک مطلب کمک می کنیم.
برای آموزش بهتر تمرین مداوم لازم است.

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 20:30

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن