فهرست
قسمت 14 ،تلفظ صحیح حروف

قسمت 14 ،تلفظ صحیح حروف

  • 20 دقیقه مدت
  • 97 دریافت شده
جناب آقای حسینعلی شریف در چهاردهمین جلسه آموزش تجوید قران به موضوع آشنایی با تلفظ صحیح حروف قرآن می پردازد.
در این برنامه درباره بعضی مخارج یا صفات حروف و یا تلفظ صحیح حروف صحبت می کنیم.
از میان 28 حرف زبان عربی 18 حرف تقریبا مانند حروف فارسی تلفظ می شوند اما برای تلفظ صحیح 10 حرف دیگر آن باید با مخارج و صفات آن آشنا شد.
در این برنامه با تلفظ " 4 "حرف آشنا می شویم و با ذکر مثال هایی به تفهیم و درک مطلب کمک می کنیم.
برای آموزش بهتر تمرین مداوم لازم است.

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 20:30

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن