فهرست
قسمت 15،تلفظ صحیح

قسمت 15،تلفظ صحیح

  • 21 دقیقه مدت
  • 151 دریافت شده
جناب آقای حسینعلی شریف در پانزدهمین جلسه آموزش تجوید قرآن به موضوع آشنایی با تلفظ صحیح حروف قرآن می پردازد.
در این درس با تلفظ صحیح 3 حرف دیگر آشنا می شوید. (ح ع غ)
دو حرف (ح و ع)از حلق و حرف (غ) از قسمتی که حلق به دهان متصل می شود به تلفظ در می آید.
برای تلفظ صحیح حرف(ح) صدا کمی در وسط حلق با گرفتگی خاصی همراه می شود.
برای تلفظ صحیح حرف(غ)نفس نباید قطع شود.
حروف (ح و ع)باید نازک خوانده شود اما حرف(غ) باید درشت و پرحجم خوانده شود.

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 21:40

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن