فهرست
قسمت 35،تلفظ حروف

قسمت 35،تلفظ حروف

  • 21 دقیقه مدت
  • 86 دریافت شده
آقای حسینعلی شریف در سی و پنجمین جلسه آموزش تجوید قرآن به موضوع آشنایی با تلفظ صحیح حروف (جیم و حا) می پردازد.
در این برنامه با تلفظ صحیح حروف (جیم و حا) آشنا می شوید.
حرف "جیم" پنجمین حرف از الفبای زبان عربی است ، این حرف مانند "ج" فارسی از برخورد وسط زبان به قسمت مقابل خود در سقف دهان به تلفظ در می آید.
برای تولید حرف "جیم" هوا در محل برخورد زبان و سقف دهان به طور لحظه ای مسدود می شود و هنگام خروج آن تارهای صوتی مرتعش و صدای حرف جیم خارج می شود.
حرف "حا" حرف ششم در حروف الفبای زبان عربی ست .در زبان عربی این حرف از وسط حلق تلفظ می شود.

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 21:57

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن