فهرست
قسمت 43 - تلفظ حروف

قسمت 43 - تلفظ حروف

  • 20 دقیقه مدت
  • 62 دریافت شده
آقای حسینعلی شریف در چهل و سومین جلسه آموزش تجوید قرآن به موضوع آشنایی با تلفظ صحیح حروف می پردازد.
در این برنامه با تلفظ صحیح حروف "ظا" و "عین" آشنا می شوید.
حرف "ظا" هفدهمین حرف از حروف زبان عربی است.
حرف "ظا" را از برخورد سر زبان به پشت سر دندان های پیشین بالا به تلفظ درآورید.
هوا را از محل برخورد سر زبان و پشت سر دندان های پیشین بالا به صورت سایشی خارج کنید.
هنگام تولید حرف "ظا" ،تارهای صوتی را به ارتعاش دراورید.
فاصله بین سقف تا سطح دهان را زیاد کنید تا حرف "ظا" درشت بیان شود.
زبان را مطابق سقف دهان درآورید تا صدای حرف به عقب دهان منتقل شود.
"عین" ،حرف هجدهم حروف الفبای زبان عربی است.
این حرف در زبان فارسی مشابه تلفظی ندارد.
حرف "عین" حرفی حلقی است و از وسط حلق تلفظ می شود.

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 20:46

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن