فهرست
قسمت 44،تلفظ حروف

قسمت 44،تلفظ حروف

  • 23 دقیقه مدت
  • 65 دریافت شده
آقای حسینعلی شریف در چهل و چهارمین جلسه آموزش تجوید قران به موضوع آشنایی با تلفظ صحیح حروف می پردازد.
در این برنامه با تلفظ صحیح حروف غین و فا اشنا می شوید.
غین نوزدهمین حرف از حروف الفبای زبان عربی است.
این حرف از انتهای حلق تلفظ می شود.
برای تلفظ این حرف در انتهای حلق مجرای تنگی ایجاد می شود و هوای سازنده حرف غین بصورت سایشی از این محل عبور می کند.
اگر در هنگام عبور هوا از تنگی حلق تارهای صوتی نیز به ارتعاش در آید صدای حرف غین تولید می شود.
حرف غین را از نزدیکترین نقطه حلق به دهان به تلفظ درآورید.
هوا و صدای حرف غین را از محل تولید آن به صورت سایشی خارج کنید.
هنگام تولید آن تارهای صوتی را مرتعش سازید.
فاصله بین سطح دهان تا سقف دهان را زیاد کنید تا این حرف درشت بیان شود.

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 23:18

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن