فهرست
قسمت 45،تلفظ حروف

قسمت 45،تلفظ حروف

  • 23 دقیقه مدت
  • 40 دریافت شده
آقای حسینعلی شریف در چهل و پنجمین جلسه آموزش تجوید قران به موضوع آشنایی با تلفظ صحیح حروف می پردازد.
در این برنامه با تلفظ صحیح حرف قاف و کاف آشنا می شوید.
قاف و کاف از برخورد انتهای زبان بزرگ به قسمتی از زبان کوچک که مقابل سقف دهان قرار دارد به تلفظ در می آید به طوری که هوای پشت محل برخورد دو زبان بزرگ و کوچک حبس می شود و بعد از لحظه ای با به ارتعاش در آوردن تارهای صوتی جریان پیدا می کند و صدای حرف قاف را می سازد.
فاصله بین سطح تا سقف دهان را زیاد کنید تا این حرف درشت تلفظ شود.
زبان را درجابجایی آن دخالت ندهید.
در هنگام تولید حرف قاف آن را کمی سنگین تلفظ کنید.

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 23:24

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن