فهرست
قسمت 7، وقف

قسمت 7، وقف

  • 13 دقیقه مدت
  • 171 دریافت شده
جناب آقای پورزرگری در این برنامه به موضوع طرف وقف بر آخر کلمات ،وقف ابدال، اسکان و ... می پردازد.
تعریف وقف: هر انسانی برای صحبت کردن و یا مطالعه کردن و هزاران کار دیگر، ناچار به تجدید نفس است که برای این کار، کلام و سخن خود را قطع می کند و سپس ادامه می دهد.
وقف در لغت به معنای ایستادن و ساکن کردن می باشد و در علم قرائت به معنای قطع صدا در پایان کلمه به منظور حفظ معنا یا تجدید نفس.
نحوه ی وقف بر آخر کلمات قرآن: هنگام وقف بر آخر کلمات قرآن، برای حرکت حرف آخر ممکن است تغییراتی به وجود آید که از این قرار است:
. وقف بدون تغییر (اثبات): اگر حرف آخر کلمه، ساکن و یا یکی از حروف مدی ( فتحه کشیده - کسره کشیده - ضمه کشیده) قرار داشت، در هنگام وقف هیچ تغییری در آن داده نمی شود.
. وقف اسکان: کلماتی که حرف آخر آن، یکی از حرکات کوتاه فتحه، کسره ،ضمه یا تنوین کسره و ضمه را دارا باشد، آن حرکت به هنگام وقف، تبدیل به سکون می گردد.
. وقف ابدال(تبدیل شدن): هرگاه آخر کلمه ای به تاء گرد (ة) ختم شود، تاء گرد به هاء ساکن تبدیل می گردد. و یا اگر حرف آخر کلمه ای به تنوین فتحه ختم شده باشد، تنوین حذف و به صدای کشیده فتحه تبدیل می گردد.

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 13:02

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن