فهرست
قسمت 10، بررسی مواضع دستگاه تکلم (1)

قسمت 10، بررسی مواضع دستگاه تکلم (1)

  • 15 دقیقه مدت
  • 93 دریافت شده
جناب آقای پورزرگری در این برنامه به موضوع بررسی مواضع 5 گانه دستگاه تکلم و مخارج حروف می پردازد.
در هر موضع یک یا چند مخرج برای حروف وجود دارد.
مخارج حروف و تعداد آنها:
تعریف: مخرج یعنی محل خروج و در تجوید عبارت است از:
محل خروج حرف- جایگاه تولید حرف
هوای خارج شده از ریه ها پس از عبور از حنجره اعم از این که تارهای صوتی را مرتعش سازد یا نه در یکی از قسمت های دستگاه تکلم محدود شده و بدین ترتیب حرف ایجاد میگردد.
تعداد مخارج حروف 17 عدد است
از جمله: موضع جوف، موضع حلق، موضع لسان و…

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 15:31

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن