فهرست
قسمت 13، لسان

قسمت 13، لسان

  • 17 دقیقه مدت
  • 157 دریافت شده
جناب آقای پورزرگری در این برنامه به موضوع بررسی مخارج مهم موضع لسان می پردازد.
این باب از مهم ترین ابواب و مباحث تجویدی است و قاری قرآن به فراگیری آن نیازی مبرم دارد. چرا که شناخت و رعایت مخارج حروف، اساس عمل به سایر قواعد تجویدی است. در این مبحث، از «جایگاه تولید» و خروج هر حرف در دستگاه تکلم بحث می شود و در پایان، قاری به محل تولید هر حرف و اندام های تولید کننده ی آن آگاهی می یابند.
تعریف مخرج حرف: مخرج حرف یعنی «محل خروج» و در تجوید عبارتست از : «محل خروج حرف- جایگاه تولید حرف»
هوای خارج شده از ریه ها، پس از عبور از حنجره، اعم از اینکه تار های صوتی را مرتعش می سازد یا نه، در یکی از قسمت عای دستگاه تکلم محدود شده و بدین ترتیب «حرف» ایجاد می گردد.
محل مزبور را که هوا در آن به «حرف» تبدیل می شود، «مخرج حرف» نامند . مانند محل تلاقی زبان بزرگ و زبان کوچک که از آن، «ق» «ک» تولید می شود و یا محل تلاقی دو لب که از آن «ب» تولید می گردد.
باید دانست که محدوده ی تولید «حرف» در انسان، به 5 موضع اصلی تقسیم می شود که در این مواضع پنجگانه، مخارج حروف قرار دارد.
این مواضع عبارتند از:
1- جوف 2- حلق 3- لِسان 4- شَفَتَین 5- خیشوم

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 17:42

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن