فهرست
قسمت 15، مخرج 14 موضع لسان

قسمت 15، مخرج 14 موضع لسان

  • 20 دقیقه مدت
  • 63 دریافت شده
جناب آقای پورزرگری در این برنامه به توضیح مخرج 14 موضع لسان می پردازد و مخاطبین را با تلفظ صحیح حروف آشنا می کند.
تعریف مخرج حرف: مخرج حرف یعنی «محل خروج» و در تجوید عبارتست از: «محل خروج حرف- جایگاه تولید حرف»
هوای خارج شده از ریه ها، پس از عبور از حنجره، اعم از اینکه تار های صوتی را مرتعش می سازد یا نه، در یکی از قسمت عای دستگاه تکلم محدود شده و بدین ترتیب «حرف» ایجاد می گردد. محل مزبور را که هوا در آن به «حرف» تبدیل می شود، «مخرج حرف» نامند. مانند محل تلاقی زبان بزرگ و زبان کوچک که از آن، «ق» «ک» تولید می شود و یا محل تلاقی دو لب که از آن «ب» تولید می گردد. باید دانست که محدوده ی تولید «حرف» در انسان، به 5 موضع اصلی تقسیم می شود که در این مواضع پنجگانه، مخارج حروف قرار دارد.

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 20:13

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن