فهرست
قسمت 19، صفات اصلی حروف (2)

قسمت 19، صفات اصلی حروف (2)

  • 15 دقیقه مدت
  • 105 دریافت شده
جناب آقای پورزرگری در این برنامه به موضوع "صفات اصلی حروف" می پردازد و مروری بر دروس جلسات قبل دارند.
صفات اصلی:
صفاتی هستند که دارای صفت متضاد خود هستند. صفات اصلی لازمه حرف هستند.مثلا حری که دارای صفت استعلاء است نباید در موقع قرائت بدون صفت اصلی استعلاء خوانده شود.صفات اصلی که در واقع 5 صفت هستند که با صفت متضاد خودشان 10 صفت میشوند.
ب) شدة و ضدش رخاوة
شدت در تجوید بیان می دارد که جریان صوت در هنگام تلفظ برخی از حروف باید در سینه حبس شود. رخاوة برعکس صفت شدت ، بیان میدارد که در هنگام تلفظ تعدادی از حروف باید صوت یا هوا جریان داشته باشد.
برای تشخیص صفت شدت ما بهترین موقعی که می توانیم آنرا تشخیص بدهیم زمانی است که حرف یا ساکن باشد و یا مشدد. به عنوان مثال به حرف باء در کلمه ی « رَبَّنا » توجه کنید. در هنگام تلفظ حرف باء، صوت ما کاملاً قطع شده و در موقعی که خواستیم نون را بگوییم اجازه میدهیم که صوت جریان پیدا کند پس میگوییم که باء دارای صفت شدت است.
حروفی که دارای صفت شدت هستند 8 تا هستند و عبارتند از: ء(الف) - ج - د -ت - ط - ب - ق - ک
حروف شدة را میتوان در دو کلمه "اجدت طبقک"جمع آوری کرد.
حالتی بین دو صفت شدة و رخاوة وجود دارد که به آن صفت توسط گفته میشود یعنی نه حروفی که کاملا صوت و هوا را در خلال خودشان قطع میکنند و نه کاملا جریان عبور هوا و صوت را آزاد می گذارند بلکه حالتی توسط دارند که به آن حالت بین الشدة و الرخاوة هم گفته میشود. تنها 5 حرف هستند که دارای حالتی بین شدة و رخاوة هستند و عبارتند از: ل - ن - ع - م - ر
اگر 8 حرف دارای صفت شدة و 5 حرف دارای صفت توسط را با هم جمع کنیم می شود 13 حرف و از 28 حرف زبان عربی کم کنیم می شود 15 حرف که این 15 حرف دارای صفت رخاوة هستند.

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 15:29

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن