فهرست
قسمت 28، تفخیم و ترقیق لام

قسمت 28، تفخیم و ترقیق لام

  • 19 دقیقه مدت
  • 100 دریافت شده
جناب آقای پورزرگری در این برنامه به موضوع احکام "تفخیم و ترقیق حرف لام" می پردازد و مروری بر دروس جلسات قبل دارند.
تعریف علم تجوید:
علمی ست که در آن از مخارج و صفات حروف تهجی و همچنین محل وقف و وصل و قوائد و دستورات قرائت صحیح بحث می شود.
حکام حرف لام
حکم کلی حرف لام ترقیق می باشد ( در روایت حفص) ولی در کلمه «الله» یا «اللهم: گاهی تغلیظ و گاهی ترقیق می شود.
(تغلیظ همان تفخیم می باشد که اصطلاحاً در مورد لام استعمال می شود).
کلمه «الله» اگر ماقبل آن فتحه و ضمه باشد لام تغلیظ می شود. مانند: والله – نصرالله. و ما قبل آن اگر مکسور باشد ترقیق می گردد: مانند فی الله – لله
مبحث ادغام
ادغام: داخل شدن یک حرف ساکن در یک حرف متحرک است، به طوریکه حرف ساکن حذف شود و حرف متحرک مشدد و محکم تلفظ شود.

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 19:01

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن