فهرست
قسمت 33، موارد وقف کافی

قسمت 33، موارد وقف کافی

  • 18 دقیقه مدت
  • 139 دریافت شده
جناب آقای پورزرگری در این برنامه به موضوع موارد وقف کافی می پردازد و مروری بر دروس جلسات قبل دارند.
وقف کافی وقفی است که به لحاظ لفظی کامل ولی به لحاظ معنوی نیاز به ادامه خویش دارد تا کامل تر گردد و به حد تام برسد.
وقف کافی یعنی وقف بر روی کلمه ای که ارتباط معنوی به کلمات قبل و بعد خود داشته ولی ارتباط لفظی به کلمات ما قبل ندارد. این ننوع وقف در وسط و آخر آیات می تواند مطرح گردد. علامت وقف کافی(قلی) می باشد و نشان دهنده اولی بودن وقف بر وصل است.
مثال: انّ الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون *ولو انهم صبروا حتی تخرج الیهم لکان خیراً لهم … سوره حجرات آیه 4 و 5
همانا کسانی که می خواندند تو را از پشت غرفه ها بشیترشان نمی فهمیدند *و اگر آنها صبر می کردند تا برون آیی بر ایشان بهتر بود …..
توضیح 1
وقف روی کلمه یعقلون کافی می باشد چرا که یک جمله خبریه و کامل است و توصیف کسانی که با بی احترامی و صدای بلند پیامبر را مورد خطاب قرار می دادند و اینکه اکثر این اشخاص تعقل نمی نمودند.
آیه 4 یک حکم است و از لحاظ لفظی رابطه ای به آیه بعد خود ندارد ولی به لحاظ معنی هم با آیه 3 و هم آیه 5 در ارتباط است چرا که کل آیات در صدد بیان مقام و شخصیت والای رسول گرامی می باشد و اینکه نباید به محضر مبارکش بی احترامی شود. آیه 5 به لحاظ جمله مستأنفه بودن رابطه لفظی با آیه 4 ندارد.
توضیح 2: در وقف کافی مواردی از این وقف به طور عموم مشخص گردیده است: وقف قبل از ( الا، انّ، بئس، ادات استفهام و نفی، ال، بل، س و سوف، قبل از جمله مبتدا و مستأنفه).

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 18:42

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن