فهرست
قسمت 54، سکت و قطع

قسمت 54، سکت و قطع

  • 13 دقیقه مدت
  • 55 دریافت شده
جناب آقای پورزرگری در این برنامه به موضوع وقف و ابتدا(سکت و قطع) می پردازد و مروری بر دروس جلسات قبل دارند.
(سکت ) عبارت است از قطع صدا توسط قارى، بدون آنکه نفس بکشد ومعمولا مدت آن کوتاه تر از زمان وقف است. بنابر روایت حفص ازعاصم چهار موضع در قرآن مجید به شرح زیر سکته دارد: 1ـ آیه اول سوره کهف (18)، بعد از کلمه (عوجا).
2ـ آیه 52 سوره یس (36) بعد از کلمه (مرقدنا).
3ـ آیه 27 سوره قیامت (75) بعد از کلمه (من ).
4ـ آیه 14 سوره مطففین (83) بعد از کلمه (بل ).
البته بعضى از قراء این موارد را به وقف خوانده اند و بعضى از قرا در مواضع دیگرى نیز قائل به سکت هستند.
قـطع در اصطلاح عبارت است از ترک کردن قرائت قرآن به منظور پرداختن به امور دیگر راس آیات مقاطع قرآن هستند و لذا قطع بر راس آیات رواست.
سـعـیـد بـن منصور در سنن خود از ابن ابى الهذیل روایت کرده است که گفت: [صحابه ] خوش نداشتند که قسمتى از یک آیه را بخوانند و بقیه اش را رهاکنند.

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 13:51

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن