فهرست
قسمت 9 ، حروف شین و یا

قسمت 9 ، حروف شین و یا

  • 10 دقیقه مدت
  • 190 دریافت شده
استاد ستوده نیا در این برنامه درباره تلفظ حروف شین و یا توضیح می دهند.
اگر کسی بخواهد قرآن را عربی بخواند باید با علم تجوید آشنا شود.
محل خروج حروف «ج – ش – ی»

میان زبان با قسمت مقابل خود از سقف کام ، این سه حرف را با ویژگی های متفاوت تولید می کنند .

حرف «ج» : با چسبیدن بخش جلویی وسط زبان به مقابل خود از سخت کام و سپس رها شدن آنها و در حال ارتعاش تارهای صوتی ، تولید می شود ؛ لذا جزء حروف شدیدة و انسدادی است .

حرف «ش» : با نزدیک شدن میان زبان در حالی که شیاردار شده است ، به قسمت مقابل خود از سخت کام بدون ارتعاش تارهای صوتی ، تولید می شود .

حرف «یا» : با نزدیک شدن میان زبان به قسمت مقابل خود از سخت کام و همراه با ارتعاش تارهای صوتی، تولید می شود اما فشار و سایش هوا در حرف «ی» کمتر از «شین» است.

در مقایسه بین حرف «ی» با «یاء مدی» باید بگوییم : «مخرج یاء مدی همان مخرج یاء معمولی است . با این تفاوت که در یاء مدی ، سایش هوا در مخرج وجود ندارد و صدای آن روان تر اداء می گردد .

به سه حرف «ج – ش – ی»، «حروف شَجری» گویند .

قطعات صوتی

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن