فهرست
قسمت 14، صفت قلقله

قسمت 14، صفت قلقله

  • 9 دقیقه مدت
  • 248 دریافت شده
استاد ستوده نیا در این برنامه درباره صفت قلقلهو تلفظ 5 حرف توضیح می دهند.
اگر کسی بخواهد قرآن را عربی بخواند باید با علم تجوید آشنا شود.
صفت قلقله به رها شدن صدای حرف از مخرج آن در حالت سکون اطلاق می‌شود و از صفات فرعی حروف می‌باشد.
«قلقله» از صفات فرعی حروف، در لغت به معنای جنبش و تحریک، و در اصطلاح علم تجوید عبارت است از رها شدن صدای حرف از مخرجش در حالت سکون. با این صفت ، کسره ضعیف یا در برخی جاها هنگام تلفظ، فتحه ظاهر خواهد شد؛ مانند: تلفظ «ب» در کلمه «سبحان» که ساکن است؛ ولی با صفت قلقله ، مایل به کسره خوانده می‌شود.
قلقله بر دو قسم است؛
1. قلقله صغرا: حرف قلقله در میان کلمه است؛ مانند: «سبحان».
2. ، قلقله کبرا: حرف قلقله در آخر کلمه است؛ مانند: «باب».

قطعات صوتی

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن