فهرست
 قسمت 21 ، تلفظ صحیح حروف

قسمت 21 ، تلفظ صحیح حروف

  • 10 دقیقه مدت
  • 155 دریافت شده
استاد ستوده نیا در این برنامه درباره تلفظ حروف (شین ، یا ، ضاد) توضیح می دهند.
اگر کسی بخواهد قرآن را عربی بخواند باید با علم تجوید آشنا شود.
با کمی دقّت در تلفّظ حروف عربی و مقایسة آنها با تلفّظ حروف فارسی، مشخّص می‌گردد که در بین 28 ‏حرف زبان عربی فقط 10 حرف از آنها تلفّظ‌شان با زبان فارسی متفاوت است .
این حروف دهگانه عبارتند ‏از: ث ـــ ح ـــ ذ ـــ ص ـــ ض ـــ ط ـــ ظ ـــ ع ـــ غ ـــ و

‏18 حرف باقی مانده از حیث تلفّظ ، تفاوتی با تلفّظ فارسی‌شان ندارند.
در این برنامه با تلفظ حروف (شین ، یا ، ضاد) آشنا خواهید شد.

قطعات صوتی

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن