فهرست
قسمت 24 :تلفظ صحیح کلمات

قسمت 24 :تلفظ صحیح کلمات

  • 9 دقیقه مدت
  • 347 دریافت شده
استاد ستوده نیا در این برنامه درباره تلفظ صحیح حروف و کلمات قرآنی توضیح می دهند.
اگر کسی بخواهد قرآن را عربی بخواند باید با علم تجوید آشنا شود.
بطور کلی حروف را از مخرج تلفظ به چهار دسته تقسیم نموده اند :
1- حروف حلقی که از داخل حلق گفته می شوند و عبارتند از : ( ه ء ع غ ح خ )
2- حروف فمی که از داخل دهان گفته می شوند و عبارتند از :( ت ث ج د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ق ک ل ن ی )
3- حروف شفی که لبها در تلفظ آنها دخالت دارند و آنها عبارتند از : ( و ف ب م )
4- حروف خیشوم که از بینی و فضای دهان ادا می شوند و عبارتند از نون و میم ساکنه .
تذکر برای تلفظ صحیح هر حرف و شناختن مخرج آن می توان همزه مفتوحی بر سر آن حرف در حالی که ساکن باشد در آورد و تلفظ نمود مانند (اَخ اَغ اَز اَل)

قطعات صوتی

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن