فهرست
 قسمت  40 : صفات حروف

قسمت 40 : صفات حروف

  • 11 دقیقه مدت
  • 205 دریافت شده
استاد ستوده نیا در این برنامه درباره صفات و مستحقین حروف توضیح می دهند.
اگر کسی بخواهد قرآن را عربی بخواند باید با علم تجوید آشنا شود.
بعضی از حروف به سختی تلفظ می شوند.
یعنی هوا روی مخرج آنها جریان پیدا نمی کند. این حروف عبارتند از : (اجد قط بکت) 8 حرف ( ء – ج – د – ق – ط – ب – ک – ت)
حروف رخوه به راحتی و نرم تلفظ می شوند و در هنگام تلفظ در مخرج آنها هوا جریان پیدا می کند (این صفت ضد صفت شدت است) .
حروف متوسطه ( بین الشده و الرخوه)
5 حرف هستند که نه شدت دارند و نه رخوت و این پنج حرف عبارتند از : (لن عمر) (ل – ن – ع – م – ر)

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 11:49

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن