فهرست
قسمت 47 ، شفتان

قسمت 47 ، شفتان

  • 8 دقیقه مدت
  • 126 دریافت شده
استاد ستوده نیا در این برنامه درباره موضوع شفتان توضیح می دهند.
اگر کسی بخواهد قرآن را عربی بخواند باید با علم تجوید آشنا شود.
مخرج شفتان به یکی از مخارج اصلی حروف ، و شامل مخرج پانزدهم و شانزدهم اطلاق می‌شود.
مخرج یا موضع شفتان (دو لب) از جمله مخارج اصلی حروف است.
از مخرج شفتان چهار حرف «ب، م، و، ف» ادا می‌گردد و دو مخرج پانزدهم و شانزدهم از مخرج‌های هفده گانه حروف را پدید می‌آورند.

قطعات صوتی

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن