فهرست
قسمت 13، تنوین

قسمت 13، تنوین

  • 30 دقیقه مدت
  • 33 دریافت شده
در این برنامه استاد تاجیک به آموزش تنوین می پردازد.
ضمن اینکه در این جلسه دوره درس های قبل و تمریناتی نیز مطرح می شود.
از نشانه‌های ثانویهٔ الفبای فارسی برگرفته از الفبای عربی است.

سه نوع تنوین در زبان عربی وجود دارد که وارد زبان فارسی شده‌است:

تنوین نصب، اً، ـاً، مانند: ظاهراً، واقعاً، استثنائاً، ابتدائاً
تنوین رفع، ــٌـ، مانند: مضافٌ‌الیه، مقسومٌ‌علیه، مفعولٌ‌به
تنوین جرّ، ــٍـ، مانند: بعبارةٍ‌اُخری

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 30:03

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن