فهرست
قسمت 10 ، واو مدی

قسمت 10 ، واو مدی

  • 25 دقیقه مدت
  • 320 دریافت شده
در این برنامه استاد محمدرضا پورزرگری به آموزش واو مدی می پردازد.
ضمن اینکه در این جلسه دوره درس های قبل و تمریناتی نیز مطرح می شود.
صدای کشیده ضمه (—ُ و ) یا "واو مدی":
هر حرف همراه با ضمه ی کشیده ، یک بخش از کلمه را تشکیل می دهد و به اندازه ی دو ضمه (دو ضرب) ، کشیده میشود.
مانند: قوُلوُا - یَکوُنُ
به صداهای کشیده، اصطلاحاً حروف مدی نیز گویند" الف مدی، یاء مدی، واو مدی


مثال صداهای کوتاه و کشیده:
بِخَارِجِینَ که خوانده می شود: بِ خَا رِ جِی نَ

یُوحِی که خوانده می شود: یُو حِی

بُطُونُ که خوانده می شود: بُ طُو نُ

یُبَایِعُونَ که خوانده می شود: یُ بَا یِ عُو نَ

کَاذِبُونَ که خوانده می شود: کَا ذِ بُو نَ

لَا وَزَرَ که خوانده می شود: لَا و َ زَ رَ


نکته ی بسیار مهم : در "لهجه فارسی" بین هر یک از حرکات کوتاه و کشیده دو گونه تفاوت وجود دارد:
١) تفاوت کمی: فتحه و کسره و ضمه به اندازه ی یک ضرب کشیده میشوند اما "الف مدی" و "یاء مدی" و "واو مدی" به اندازه ی دو ضرب کشیده میشوند.

٢) تفاوت کیفی: برای تلفظ فتحه و کسره و ضمه دهان تقریبا بصورت افقی باز میشود ولی برای تلفظ "الف مدی" و "یاء مدی" و "واو مدی" دهان بصورت عمودی باز میشود.

امااااا در لهجه ی عرب بین صداهای کوتاه و کشیده ، فقط تفاوت "کمی" وجود دارد.
بنابراین در عربی :
اگر صدای فتحه را ادامه دهیم تبدیل به "الف مدی" خواهد شد.
اگر صدای کسره را ادامه دهیم تبدیل به "یاء مدی" خواهد شد.
اگر صدای ضمه را ادامه دهیم تبدیل به "واو مدی" خواهد شد.
و در زبان عرب، دهان تنها بصورت افقی باز میشود (بجز در مورد حروف استعلا و راء که ان شاالله گفته خواهد شد)
مثال:
فتحه و "الف مدی": مَکَروُا - مٰاکِرین
جَعَلَ لَهُ - جَعَلٰا لَهُ
کسره و "یاء مدی": اِلٰه - ایلٰافِهِمْ
سِرٰاجاً - سیروُا
ضمه و "واو مدی": قُتِلوُا - قوُتِلوُا
مُسْلِموُنَ - مُوسِعوُنَ


نکته: هرگاه روی حرکات کشیده، علامت مد قرار بگیرد آن حرکت بیش از دو ضرب خوانده میشود که میزان کشش آن با توجه به نوع مد، متفاوت است.

مانند جٰآءَ - یٰا اَیُّها الَّذینَ اَمَنوُا - یَشٰآءُ

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 25:53

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن