فهرست
قسمت 11 ، وقف

قسمت 11 ، وقف

  • 26 دقیقه مدت
  • 57 دریافت شده
در این برنامه استاد محمدرضا پورزرگری به آموزش وقف می پردازد.
ضمن اینکه در این جلسه دوره درس های قبل و تمریناتی نیز مطرح می شود.
وقف در لغت به معنای ایستادن و ساکن کردن است. و در قرائت قرآن به معنای قطع موقت صدا در پایان کلمه، به منظور حفظ معنا و یا تجدید نفس است.

چگونگی وقف در کلمات:
1. کلماتی که حرف آخر آنها دارای یکی از حرکات ( ) باشد. در هنگام وقف، آن حرکت به سکون تبدیل می شود.
2. کلماتی که حرف آخر تاء گرد باشد. در هنگام وقف، تاء گرد به هاء ساکن (ﻪْ - هْ) خوانده می شود.
3. کلماتی که حرف آخر آنها دارای تنوین نصب باشد در هنگام وقف، نون ساکن تنوین حذف می شود و حرف آخر کلمه با فتحه کشیده خوانده می شود.
و...

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 26:03

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن