فهرست
قسمت 9 ، حروف ناخوانا

قسمت 9 ، حروف ناخوانا

  • 9 دقیقه مدت
  • 19 دریافت شده
در این برنامه استاد امیر حسین تاجیک به آموزش حروف ناخوانا می پردازد.
ضمن اینکه در این جلسه دوره درس های قبل و تمریناتی نیز مطرح می شود.
قاعده حروف والی
می دانید که در فارسی، گاه حرفی نوشته می شود، ولی خوانده نمی شود، مانند حرف واو در کلمه خواهر که خوانده می شود: خاهر. در قرآن نیز چهار حرف (و ا ل ی = والی) اگر هیچ علامتی نداشته باشند خوانده نمی شوند، مثلاً:
صَلوةَ خوانده می شود: صَلةَ.
امَنُوا خوانده می شود:امَنُو.
أَلصَّمَدُ خوانده می شود: أَصَّمَدُ.
فِی الْعُقَدِ خوانده می شود: فِ لْعُقَدِ.
این قاعده، - قاعده حروف والی- یا - قاعده حروف ناخوانا- نامیده می شود.

قطعات صوتی

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن