فهرست
قسمت 2 ، تشدید

قسمت 2 ، تشدید

  • 28 دقیقه مدت
  • 52 دریافت شده
استاد مقدسی در این برنامه درباره تشدید توضیح می دهند.
همچنین جهت یادآوری بر دروس گذشته مروری خواهند داشت.
تشدید :
بعضی حروف در کلمات با وجود تشدید با شدت خوانده می شوند مثل :بنٌا نجٌار .
هر گاه یک حرف دو بار پشت سر هم تکرار شود اگر حرف اول ساکن باشد و حرف دوم متحرک ، حرف اول حذف شده و حرف دوم یک بار به شدت و محکم بیان می شود.

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 28:13

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن