فهرست
قسمت 6 ، کسره

قسمت 6 ، کسره

  • 28 دقیقه مدت
  • 42 دریافت شده
استاد مقدسی در این برنامه درباره" کسره " توضیح می دهند.
همچنین جهت یادآوری بر دروس گذشته مروری خواهند داشت.
کسره :
با خواندن کسره دهانمان یکبار به سمت پایین شکسته می شود به همین دلیل به این حرکت کسره می گویند .
مثل : قی ، لی ،فی .
هر چقدر دانش ما در راه خواندن زبان عربی بیشتر شود ما یک قدم به درک بیشتر قران کریم نزدیک می شویم .

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 28:15

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن