فهرست
قسمت 12 ،تنوین

قسمت 12 ،تنوین

  • 31 دقیقه مدت
  • 51 دریافت شده
استاد مقدسی در این برنامه درباره تنوین توضیح می دهند.
همچنین جهت یادآوری بر دروس گذشته مروری خواهند داشت.
انواع تنوین:

تنوین نسب: از فتحه + نون ساکن تشکیل شده است که در آخر کلمه می آید: کتاباً(کتابَن)

علامت آن به صورت دو فتحه ی در کنار هم است که بر بالای حرف گذاشته می شود.در قرآن های عثمان طه و همچنین چاپ های دیگری از قرآن، هرگاه حکم تنوین فتحه اظهار باشد این دو فتحه درست در کنار هم قرار داده می شوند و اگر حکم دیگری مثل اخفاء باشد کمی دو فتحه را بالا و پایین می گذارند تا نشانه ای برای حکمی غیر از اظهار نون تنوین باشد.

کلمه ای که تنوین فتحه دارد در هنگام وقف تنوین آن تبدیل به الف می شود. کتاباً می شود کتابَا . واین الف چون ماقبلش مفتوح است به صورت الف مدی خوانده می شود.پایه ی تنوین فتحه الف است و البته گاهی بدون پایه می آید(هُدیً) .با اینکه علامت تنوین باید بر سر آخرین حرف کلمه بیاید ولی در مورد تنوین فتحه بعضی معتقدند که این علامت باید روی حرف قبل از الف قرار بگیرد(در مواردی که تنوین فتحه بر پایه ی الف واقع شده باشد)و دلیلشان این است که علامت تنوین تکرار شکل حرکت می باشد و آن حرکت مربوط به حرف آخر کلمه است نه الف.و نقش الف تنها راهنمایی قاری در هنگام وقف است تا بداند باید تنوین تبدیل به الف شود.بعضی هم گفته اند علامت تنوین باید روی الف قرار بگیرد.

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 31:11

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن