فهرست
قسمت 2 - تشدید

قسمت 2 - تشدید

  • 26 دقیقه مدت
  • 101 دریافت شده
در این برنامه استاد حسین اخوان اقدم درباره علامت تشدید توضیح می دهند و به مرور درس های جلسات قبل می پردازند.
تشدید ّحرف زیراین علامت را مشدّد می گوئیم . هرگاه دو حرف 1 : هم جنس 2: پهلوی

هم اولی ساکن و دوّمی متحرّک باشد در هم ادغام می شوند یعنی اوّلی را برداشته و

به جای آن تشدید روی دوّمی قرار داده و این تشدید علامت آن است که این حرف

در اصل دو تا بوده و اکنون هم باید دوبار خوانده شود اولی ساکن و دومی با صدا

با اینکه اولی نوشته نشده ، که اگر نوشته شده باشدگذاشتن تشدید روی حرف دوم

بیجاست زیرا تشدید عوض حرف ساکنی است که نوشته نشده باشد مانند مُعَلْلِم

که نوشته می شود مُعَلّمِ

تذکّر

اگر تشدید بخاطر همجنس شدن حرف آخر کلمه ای با حرف اول کلمه بعد از خود

باشد ( مثل ادغام لام در حرف شمسی و نون ساکن در یرملون ) اگر چه حرف

ساکنحذف نشده باشد ادغام و تشدید صحیح است بشرط آنکه سکون روی حرف اول

نوشته نشده باشد چون تشدید عوض سکون است پس با وجود سکون روی حرف

اول، تشدید روی حرف دوم غلط است .

اکنون باید دانست که از 28 حرف الفبای عربی ( ت ث د ذ ر ز س ش ص ض ط

ظ ل ن ) شمسی هستند یعنی هرگاه ( اَلْ ) بر سر کلمه ای که حرف اول آن یکی

از این حروف باشد(ل ) خوانده نشده و حرف شمسی بصورت مشدّد تلفظ می شود

مانند اَلصَلَوة – اَلصَّلَوة .

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 26:14

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن