فهرست
قسمت 31 - کسره

قسمت 31 - کسره

  • 9 دقیقه مدت
  • 112 دریافت شده
در این برنامه استاد حسین اخوان اقدم درباره موضوع حرکت کوتاه کسره توضیح می دهند و به مرور درس های جلسات قبل می پردازند.
صداها (حرکات)

صداها مهمترین واصلی ترین نقش را در تلفظ حروف و کلمات دارند وآموختن آنها در قرائت نقش مهمی دارد.

انواع صداها :

1-صداهای کوتاه : صداهایی هستند که به صورت کوتاه و با یک شماره کشش تلفظ می شوند.

صداهای (--َ فتحه، --ِ کسره ، --ُ ضمّه) هر حرفی که حرکت داشته باشد «متحرک » می گویند.

صدای فتحه : « َا » هنگام تلفظ دهان کمی باز می شود. هر حرفی که فتحه داشته باشد «مفتوح» می گویند.

مثال: عَبَدَ - بَعَثَ – فَصَدَ قَ - وَدَفَعَ

صدای کسره : در فارسی صدای کسره را « ا ِ » تلفظ می کنیم، اما در عربی صدای آن «ای» تلفظ می شود. مانند بعضی کلمات در فارسی :

خ ِــــــــــــــــ خِیابان ز ِ ـــــــــــــــــ زِیان

مثال : رَدِفَ – هِیَ – لَنَفِدَ – قِرَدَۀ – بِوَرَق ِ

هر حرفی که کسره داشته باشد «مکسور» می گویند.

صدای ضمه : در فارسی صدای ضمه «ا ُ» است ، امّا درعربی « او» می باشد

مثال : وُ عِدَ – کُتُبِ – کَلِمَتُ - رُسُلِکَ

مانند بعضی کلمات در فارسی : مـُ ــــــــ مُو سـُ ــــــــ سُو خـُ ــــــــــ خُون

هرحرفی که ضمّه داشته باشد «مضموم» می گویند.

نکته : صداهای کوتاه ، بدون کشش وبه صورت کوتاه تلفظ می شوند.

قطعات صوتی

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن