فهرست
قسمت 32 - واو ساکن

قسمت 32 - واو ساکن

  • 9 دقیقه مدت
  • 89 دریافت شده
در این برنامه استاد حسین اخوان اقدم درباره موضوع نحوه تلفظ واو ساکن ما قبل مفتوح توضیح می دهند و به مرور درس های جلسات قبل می پردازند.
سکون
به این علامت ( ـــْــ ) سکون می گویند. سکون به معنای نداشتنِ حرکت بوده و به حرفی که دارای علامت سکون باشد، ساکن می گویند.

حرف ساکن به تنهایی خوانده نمی شود، بلکه به کمک حرف متحرک قبل از خود ادا می گردد و با حرف متحرک قبل از خود یک بخش را تشکیل می دهد. مانند:

اَمْ – مِنْ – خُذْ

اَنْعَمْتُ عَلَیْهِمْ

نحوه خواندن صحیح واو ساکن ماقبل مفتوح (ــَــ وْ )
واوِ ساکنی را که قبلش فتحه آمده است باید به نرمی ادا نمود. و باید دقت شود، فتحه قبل از واوِ ساکن متمایل به صدای ( اُ ) نشود. به عنوان مثال کلمۀ یَوْمَ به صورت یُوْمَ تلفظ نگردد.

قطعات صوتی

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن