فهرست
قسمت 1- حروف ناخوانا

قسمت 1- حروف ناخوانا

  • 9 دقیقه مدت
  • 738 دریافت شده
در این برنامه استاد سید مهدی سیف درباره موضوع "حروف ناخوانا" توضیح می دهند.
حروف ناخوانا: در قرآن کریم حروفی وجود دارد که نوشته شده ولی خوانده نمی شوند. این حروف عبارتند از: ( واو - الف - لام - میم ) که به حروف والی مشهور شده اند. در قرآن کریم فقط همین چهار حرف نا خوانا شناخته شده اند.
حروف ناخوانا به دو گروه تقسیم می شوند:
1- حروف همیشه ناخوانا.
2- حروف گاهی ناخوانا.
حروف همیشه ناخوانا
الف- پایه همزه
گاهی حروف « و، ا، ی » پایه برای همزه قرار می گیرند که در این صورت فقط همزه خوانده شده و حروف پایه نا خوانا می باشند.

قطعات صوتی

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن