فهرست
قسمت 6- حروف همیشه ناخوانا

قسمت 6- حروف همیشه ناخوانا

  • 7 دقیقه مدت
  • 257 دریافت شده
در این برنامه استاد سید مهدی سیف درباره موضوع حروف همیسه ناخوانا توضیح می دهند همچنین به مرور دروس گذشته می پردازند.
حروف همیشه ناخوانا
1- حروف پایه همزه ( أ ؤ ئـ ئ ) : هر گاه یکی از حروف ( الف ، واو ، یاء ) پایه ی همزه قرار گیرد، خوانده نمی شود وبه جای آن همزه با حرکت خودش خوانده می شود. مانند: سَأَلَ خوانده می شود ــ سَ ءَ لَ یُبْدِئُ- یُبْ د ِ ءُ
2- حروف پایه الف مدی : وقتی یکی از حروف (واو ، یاء ) پایه ی الف مدی شود این حروف خوانده نمی شود و الف مدی به کمک حرف ما قبل خوانده می شود. مانند: صَلوةَ خوانده می شود ــ صَلاةَ
3- حروف با علامت دایره ی توخالی ( اْ وْ یـْ ) : مطابق با خط عثمان طه خوانده نمی شوند ولی در قرآن های فارسی این علامت، علامت سکون هم می باشد. مانند: دَخَلو اْ مِاْ َئه
4- حرف « ی» بعد از تنوین نصب (ــــً ی ) :هر گاه بعداز تنوین نصب حرف ( ی ) بیاید آن حرف خوانده نمی شود .
مانند : هُدًی - هُدَنْ طُوًی - طُوَنْ

قطعات صوتی

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن