فهرست
قسمت 8- الف وصل

قسمت 8- الف وصل

  • 10 دقیقه مدت
  • 248 دریافت شده
در این برنامه استاد سید مهدی سیف درباره موضوع الف وصل و الف قطع توضیح می دهند همچنین به مرور دروس گذشته می پردازند.
الف وصل:الفی است که در وسط آیه و یا کلمه بوده و در هنگام قرائت(و وصل کردن) خوانده نمیشود.
الف وصل همانند شکل مقابل نوشته میشود(الف وصل، الفی است که صاد کوچکی بر روی آن قرار دارد.البته در برخی از قرآنها هم صاد کوچک بر روی الف وصل قرار داده نمیشو و قاری خودش باید الف وصل را تشخیص بدهد).
الف قطع: الف قطع در واقع همان الف وصل است با این تفاوت که هرگاه در اول آیه یا کلمه ای که میخواهیم از آن شروع به تلاوت کنیم قرار داشته باشد،خوانده میشود.
چون قبل از الف قطع ما وقف کرده و صدایمان را قطع کرده ایم این الف را الف قطع می نامیم.
الف قطع خوانده میشود و یکی از صداهای کوتاه فتحه،کسره و یا ضمه را به خود می گیرد.
نحوه تشخیص حرکت الف قطع:
الف) هرگاه بعد از الف قطع حرف «ل» باشد آنگاه الف قطع حرکت فتحه میگیرد:
ب) هرگاه بعد از الف قطع حرف«ل» نباشد آنگاه برای تشخیص حرکت آن به صورت زیر عمل میکنیم.
در این حالت همواره به سراغ حرکت حرف دوم(حرف بعد از الف قطع) می رویم و چون این حرف همواره ساکن بوده و از روی ساکن نمی توان حرکت الف را تشخیص داد پس به ناچار به سراغ حرکت حرف سوم می رویم.
هرگاه حرکت حرف سوم کلمه ای حرکت کسره و یا فتحه داشته باشد آنگاه الف قطع کسره میگیرد
هرگاه حرکت حرف سوم کلمه ای حرکت ضمه داشته باشد آنگاه الف قطع حرکت ضمه میگیرد.

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 10:29

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن