فهرست
قسمت 11- کلمات خاص قران

قسمت 11- کلمات خاص قران

  • 11 دقیقه مدت
  • 260 دریافت شده
در این برنامه استاد سید مهدی سیف درباره موضوع الفی که در هفت کلمه قران ناخوانا است توضیح می دهند همچنین به مرور دروس گذشته می پردازند.
تعریف حروف ناخوانا
در کلمه های فارسی گاهی اوقات به حروفی برمی خوریم که نوشته شده ولی خوانده نمی شوند، مانند: خواهر - خوانا- خواب
در قرآن کریم هم به چهار حرف ( و ا ل ی) بر می خوریم که نوشته شده اند ولی بعضی اوقات خوانده نمی شوند.
(قسمت اول: حروف همیشه ناخوانا)
1. پایه یا کرسی الف مدی
هرگاه بر روی حروف (و ی) از حروف والی، الف کوچکی(الف مقصوره) قرار گیرد، حرف (و ی) خوانده نمی شود و بجای آن، الف مقصوره خوانده می شود.
مثال حروف همیشه ناخوانا
مُوسَی عِیسَی ضُحَی هُدَی صَلَوةَ یَتَزَکَّی زَکَوةَ
2. پایه یا کرسی همزه
در قرآن کریم، حرف همزه (ء) بعضی اوقات به تنهایی نوشته می شود مانند: (جاء - شاء) و بعضی اوقات رو یا زیر سه حرف (و ا ی) از حروف چهارگانه ی والی قرار می گیرد.
به عبارت ساده تر (و ا ی)، کرسی و پایه ی همزه قرار می گیرند که در این صورت، حروف ( و ا ی) خوانده نمی شوند و به جای آن، حرف همزه خوانده می شود.
مثال حروف همیشه ناخوانا
أکبر إبراهیم قری بئس ذائقة حدائق مومنون
3. الف جمع
هرگاه بعد از فعل هایی که آخر آنها به حرف واو جمع ختم شده، الفی مشاهده گردیده شد، الف را الف جمع یا الف فارقه گویند که از حروف ناخوانا محسوب می شود. (در قرآن های با رسم الخط عثمان طه برای نشان دادن ناخوانا بودن حرف الف جمع، یک دایره توخالی کوچک بر روی حرف الف قرار داده اند)
مثال حروف همیشه ناخوانا:
نَصَرُوا کَانُوا فَرِحُوا عَمِلُوا قَالُوا کُلُوا

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 11:18

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن