فهرست
قسمت 16- حرکات کشیده

قسمت 16- حرکات کشیده

  • 9 دقیقه مدت
  • 277 دریافت شده
در این برنامه استاد سید مهدی سیف درباره حرکات کشیده توضیح می دهند همچنین به مرور دروس گذشته می پردازند.
مصوّت ها (صداها) آواهایی هستند که در هنگام تولید، بدون این که در مجرای گفتار به مانعی برخورد کنند به آسانی و با آزادی تمام از دهان خارج می شوند. مصوّت ها در زبان فارسی شامل صداهای (اَ- اِ- آ- ای- اُو) می باشد و در زبان عربی و قرآن به صداهای کوتاه و کشیده تقسیم می شود. صداهای کوتاه را (حرکات) و صداهای کشیده را (حروف مدّی) می نامند.
صداهای کوتاه یا حرکات شامل فتحه (-َ) کسره (-ِ) و ضمه(-ُ) بوده و صداهای کشیده یا حروف مدّی شامل الف مدّی (ا) یاء مدّی (ی ی ) و واو مدّی (و) می باشند.
مصوّت ها در زبان قرآن از نظر کمّیت به دو دسته تقسیم می شوند:
مصوت های کوتاه یا حرکات (فتحه-کسره – ضمه)
مصوت های کشیده یا حروف مدّی (الف مدّی –یاء مدّی – واو مدّی )
مصوّت های کشیده از کشش مصوت های کوتاه پدید می آیند به این ترتیب که از کشش صدای فتحه، الف مدی و از کشش صدای کسره، یای مدی و از کشش صدای ضمه، واو مدی تولید می شود .
مصوّت های زبان عربی و قرآن از نظر کیفیّت به سه دسته تقسیم می شود:
دسته اوّل: فتحه و الف مدّی
دسته دوّم: کسره و یاء مدّی
دسته سوّم: ضمه و واو مدّی
فتحه و الف مدّی

قطعات صوتی

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن