فهرست
قسمت 26- حرف کاف

قسمت 26- حرف کاف

  • 11 دقیقه مدت
  • 214 دریافت شده
در این برنامه استاد سید مهدی سیف درباره اشکال حروف توضیح می دهند همچنین به مرور دروس گذشته می پردازند.
الفبای عربی دارای حروف 28 گانه می‌باشد. الفبای فارسی از آن گرفته شده و چهار حرف (واج) از آن بیشتر دارد و در بعضی اشکال دو حرف ک (ک= عربی) و ی (ی= عربی) با آن متفاوت است.
الفبای عربی دارای دو ترتیب الفبایی و ابجدی می‌باشد. ترتیب الفبایی آن مانند فارسی است با این تفاوت که حرف (ه) قبل از حرف (و) قرار دارد.
(الف)، ب (با)، ت (تا)، ث (ثا)، ج (جیم)، ح (حا)، خ (خا)، د (دال)، ذ (ذال)، ر (را)، ز (زا)، س (سین)، ش (شین)، ص (صاد)، ض (ضاد)، ط (طا)، ظ (ظا)، ع (عین)، غ (غین)، ف (فا)، ق (قاف)، ک (کاف)، ل (لام)، م (میم)، ن (نون)، ه (ها)، و (واو)، ی (یا).
صدای حروف: شیوه ی تلفظ 10 حرف از زبان عربی با فارسی متفاوت است این حروف عبارتند از: (ث ح ذ ص ض ط ظ ع غ و)

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 11:26

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن