فهرست
درس اول - آشنایی با حروف و الفبای زبان

درس اول - آشنایی با حروف و الفبای زبان

  • 13 دقیقه مدت
  • 244 دریافت شده
قسمت: 1
كارشناسان مهمان بهروز یاریگل
نام سریالی: آموزش روخوانی قرآن - بهروز یاریگل
برای آموختن هر زبانی نخست باید با حروف و الفبای آن زبان آشنا شد، و ما که میخواهیم خواندن قرآن را یاد بگیریم ابتدا باید با حروف و الفبای عرب آشنا شویم.

الفبای عربی دارای حروف 28 گانه می‌باشد. ترتیب الفبایی و اسامی حروف عربی عبارتند از:
ا (الف)، ب (با)، ت (تا)، ث (ثا)، ج (جیم)، ح (حا)، خ (خا)، د (دال)، ذ (ذال)، ر (را)، ز (زا)، س (سین)، ش (شین)، ص (صاد)، ض (ضاد)، ط (طا)، ظ (ظا)، ع (عین)، غ (غین)، ف (فا)، ق (قاف)، ک (کاف)، ل (لام)، م (میم)، ن (نون)، ه (ها)، و (واو)، ی (یا).
شکل حروف: مانند فارسی است ؛ به جز سه حرف:1- حرف« تاء » (تـ ت ـه ه)2- حرف « کاف » (ک ک )3- حرف« یاء »به شکل های(یـ ی) و دو شکل دیگر می باشد که قابل تایپ کردن نیست. حروف مقطّعه قرآن
از مجموع 114 سوره قرآن، 29 سوره آن با کلماتی آغاز میشوند که باید به صورت قطعه قطعه خوانده شوند ( هر حرفی با اسم عربی آن ) و لذا به آنها « حروف مقطّعه میگویند » ، مانند:
یس که خوانده میشود یا – سین
نکته: اسامی حروفی که به همزه ختم میشوند در حروف مقطعه نیز همزه آنها تلفظ نمی شود. ق – ص – ن – یس – حم – طه – الر – الم – طسم – المر – المص – حم عسق – کهیعص

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 13:05

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن