فهرست
درس دوم - تعریف تجوید و انواع قرائت

درس دوم - تعریف تجوید و انواع قرائت

  • 9 دقیقه مدت
  • 102 دریافت شده
قسمت: 2
كارشناسان مهمان بهروز یاریگل
نام سریالی: آموزش تجوید قرآن - بهروز یاریگل
استاد یاریگل در این برنامه از آموزش تجوید به مبحث تعریف تجوید و انواع قرائت می پردازند...
مخرج نهم: محل خروج حرف لام... حرف لام از اتصال نوک زیبان با مرز بین لثه بالا و گودی دهان است.
حرف نون: این حرف از تماس نوک زبان با بخش عقب لثه ی دندانهای سنایای بالاست...

قطعات صوتی

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن