فهرست
درس نوزدهم - مد لازم

درس نوزدهم - مد لازم

  • 14 دقیقه مدت
  • 47 دریافت شده
قسمت: 19
كارشناسان مهمان بهروز یاریگل
نام سریالی: آموزش تجوید قرآن - بهروز یاریگل
استاد یاریگل در این برنامه از آموزش تجوید به مبحث مد لازم می پردازند...
«مد لازم» مدی است که سبب مد از نوع سکون لازم و پس از حرف مد، داخل یک کلمه باشد.
اگر مد لازم در حروف مقطعه قرآن - که در آغاز برخی از سوره‌ها قرار دارند - باشد، به آن «مد لازم حرفی» گویند.
در مد لازم حرفی، اگر سبب مد، سکون مظهر (سکون ظاهر، در مقابل سکون مدغم)، و به تعبیر دیگر: حرف مشدد باشد، به آن «مد لازم حرفی مثقل» می‌گویند؛ مانند: «الم» (الف لام میم). و «طسم» (طا سین میم). اما اگر سبب مد، سکون مدغم باشد « مد لازم حرفی مخفف » گفته می‌شود؛ مثل: «ن» (نون) و «ق» (قاف).

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 14:12

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن