فهرست
درس هفتم - اخفاء

درس هفتم - اخفاء

  • 9 دقیقه مدت
  • 132 دریافت شده
استاد لطفی نیا در این برنامه به ادامه مبحث "اخفا" می پردازند...
خفاء
کلمه اخفاء به معنای «مخفی کردن – پوشانیدن» آمده است .
در تجوید عبارتست از: «حذف مخرج حرف و ابقاء غنّه آن ، بدون تشدید حرف بعد»
در واقع اخفاء ، حالتی است بین اظهار و ادغام. یعنی نه ظاهر می شود و نه از بین می رود.گوئی فقط مخفی شده است.
اگر مجموعه ی حروف شش گانه «حلقی» و حروف شش گانه «یرملون» و حرف «ب» را از 28 حرف الفباء کم کنیم، 15 حرف باقی می ماند که نون ساکنه نزد این 15 حرف اخفاء می گردد. 15 حرف عبارتند از :
ت – ث – ج – د – ذ – ز – س – ش – ص – ض – ط – ظ – ف – ق – ک
روش صحیح اخفاء نون ساکنه
بدون کوچکترین توجه نوک زبان به مخرج نون، به محض شروع اخفاء، اندام های مخارج حروف را بسوی یکدیگر حرکت می دهیم و به هم نزدیک می کنیم . صوت را به اندازه دو حرکت از فضای بینی خارج نموده و آنگاه حرف بعد(حروف بالا : ت – ث – د - ...) را ادا می کنیم.
نکته
اگر دستگاه تکلّم بخوبی در موقعیت حروف اخفاء قرار گیرد و گرایش آن بدرستی انجام شود، اخفاء از آن نأثیر می پذیرد و لذا شنونده تقریباً می تواند نوع حرف را قبل از اداء آن حدس بزند. اگر حرف اخفاء از حروف استعلاء باشد، اخفاء نون ساکنه هم حالت تفخیم به خود می گیرد. چرا که دستگاه تکلم در حال گرایش حرف مفخّم است.البته بلعکس این قضیه نیز صادق است.

قطعات صوتی

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن