فهرست
 درس دهم - تفخیم راء

درس دهم - تفخیم راء

  • 9 دقیقه مدت
  • 67 دریافت شده
استاد لطفی نیا در این برنامه به مبحث "تفخیم راء" می پردازند...
حروف استعلاء ( ص ض ط ظ غ ق خ ) پرحجم ( تفخیم ) و مابقی حروف کم حجم ( ترقیق) ادا می شوند. در هنگام تفخیم، دهان عمودی و حرف به صورت پرحجم ( باد در قپقپه انداختن ) ولی در هنگام ترقیق، دهان افقی و کم حجم اداء می گردد. حرف راء هم اگر شرایط زیر را داشته باشد، تفخیم می گردد یعنی به صورت دهان عمودی و حجیم اداء می گردد.
موارد تفخیم حرف راء
راء مفتوح و مضموم
راء ساکنه ماقبل مفتوح و مضموم
راء ساکنه ماقبل ساکن، ماقبل مفتوح و مضموم
راء ساکنه ماقبل الف وصل
راء ساکنه مابعد حروف استعلاء
مثال کلمه ای موارد تفخیم حرف راء
رَحمَن رَحیم رُحَماءُ رَبّ رُوحُ أدرَاکَ
یَرضَی قُرءَانُ قَمَر نَار نُذُر نُور نَهَار
وَتر فَجر عَصر خُسر یُسر عُسر
رَبّ ارحَم لِمَنِ ارتَضَی اِرجِعی
فِرقَة مِرصَاد قِرطَاس

قطعات صوتی

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن