فهرست
 درس سیزدهم - صفات حروف

درس سیزدهم - صفات حروف

  • 11 دقیقه مدت
  • 68 دریافت شده
استاد محمود لطفی نیا در این برنامه به مبحث "صفات حروف" قسمت دوم می پردازند...
صفات حروف، عبارت است از اوصاف و کیفیاتى که هنگام ادای حروف از محل و مخرج خود، بروز مى‌کند. براى تشخیص حروف متجانس و متقارب، کیفیتى که هنگام تلفظ بر آن‌ها عارض مى‌گردد - یعنى صفات آنها - مفید خواهد بود. از این نظر، شناختن این صفات ضرورى است.
صفات غیر متضاده :
1) صفت قلقله : اگر یکی از 5 حرف قطب جد « ق – ط – ب – ج – د» در کلمه ای قرار بگیرند به شرطی که ساکن باشند قابل تلفظ نیستند و لذا برای سهولت تلفظ ، کمی آنها را متمایل به حرکت می کنند. در «ق» و «ط» میل به ضمه می دهند تا استعلای آنها حفظ شود و ما بقی میل به کسره یا فتحه داده می شود.
2) صفت صفیر: سه حرف «ص – س – ز» در هنگام تلفظ آنها هوا از لابلای دندانها خارج می شود.

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 11:23

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن