فهرست
درس چهاردهم - صفات اصلی حروف

درس چهاردهم - صفات اصلی حروف

  • 9 دقیقه مدت
  • 100 دریافت شده
استاد لطفی نیا در این برنامه به مبحث "صفات اصلی حروف" قسمت دوم می پردازند...
حالات مختلف حروف در هنگام تلفظ را صفات حروف می گویند. این صفات به دو گروه تقسیم می شوند که در اینجا به اختصار بیان می کنیم:
الف) صفاتی که دارای متضاد هستند یعنی در مقابل هر صفت یک صف ضد آن قرار دارد.
صفات غیرمتضاده.
صفات متضاده
1) صفت استعلاء : حروفی که این صفت را دارند درشت و پرحجم تلفظ می شوند.
حروف مستعلیه : غ – خ – ق – ص – ض – ط – ظ.
2) صفات استفال : حروفی که این صفت را دارند نازک و کم حجم تلفظ می شوند( و این صفت ضد صفت استعلاء است).
حروف مستفلیه : 21 حرف ما بقی یعنی از حروف 28 گانه 7 حرف استعلاء که کم شود بقیه صفت استفال دارند.
نکته :
الف – حروف استعلاء در هنگام مکسور بودن استعلایشان کمتر می شود.
ب – باید دقت کرد اگر در یک کلمه حرف استعلاء و استفال کنار یکدیگر قرار گرفته است صفات آنها روی یکدیگر اثر نگذارند.
3) صفت جهْر : حروف مجهوره با صدای بلند تلفظ می شوند و 18 حرف هستند . اگر 10 حرف مهموسه را از 28 حرف عربی کم کنیم بقیه مجهوره هستند.
4) صفت همس : حروف مهموسه با صدای آهسته و بدون کمک گرفتن از تارهای صوتی اداء می شوند .(این صفت ضد صفت جهر است) . 10 حرف مهموسه در این جمله جمع شده است.
حثّهُ شخصٌ فسکت (ح – ث – ه – ش – خ – ص – ف – س – ک – ت).

قطعات صوتی

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن