فهرست
 درس چهارم -  "حرکت صحیح همزه وصل"

درس چهارم - "حرکت صحیح همزه وصل"

  • 11 دقیقه مدت
  • 149 دریافت شده
قسمت: 4
كارشناسان مهمان مهدی قره شیخلو
نام سریالی: آموزش تجوید قرآن - مهدی قره شیخلو
در این برنامه آقای شیخلو به مبحث "حرکت صحیح همزه وصل" می پردازند...
اگر حرف سوّم فعل (با احتساب همزة وصل) مفتوح یا مکسور باشد، همزة وصل آن مکسور خوانده می شود و اگر حرف سوّم فعل، مضموم باشد، همزة وصل آن نیز مضموم خواهد شد مانند: قُلِ اِنْظُروُا، رَبِّ اغْفِرْ، مَااکْتَسَبَ، اَلَّذینَ اسْتُضْعِفوُا که اگر خواسته باشیم بر کلمات قُلْ، رَبِّ، ما، اَلَّذینَ وقف کرده باشیم کلمات بعد به این صورت خوانده می‌شوند: اُنْظُروُا، اِغْفِرْ، اِکْتَسَبَ، اُسْتُضْعِفوُا.
در کلمات اِقْضوُا، اِبْنوُا، اِمْشوُا، اِمْضوُا اگر چه ظاهراً طبق قاعدة بالا باید در ابتدا مضموم خوانده شوند لکن چون در اصل و قبل از اعلال اِقْضیُوا، اِبْنِیُوا، اِمْشیُوا، اِمْضیُوا. بوده‌اند فلذا علی القاعده همزة وصل در همة اینها ابتدا به کسره خوانده می‌شود.
همزة ساکنه در کلمات (اِئْتُوا- اِئْتُونی- اِئْتِیا- اِئْتِ- اِئْتِنا- اِئْذَنْ) در حالی که متّصل به کلمة ماقبل گردند به همین صورت مذکور خوانده می‌شوند مانند: "یَقُولُ ائْذَنْ‌لی". ولی هرگاه خواسته باشیم به ابتدا این کلمات را بخوانیم ، همزة ساکنه بدل به یاء می‌شود و چنین می‌خوانیم: ایتُوا- ایتُونی- ایتِیا- ایتِ- ایتِنا- ایذَنْ.

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 11:51

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن