فهرست
درس سیزدهم - "صفات حروف"

درس سیزدهم - "صفات حروف"

  • 11 دقیقه مدت
  • 163 دریافت شده
قسمت: 13
كارشناسان مهمان مهدی قره شیخلو
نام سریالی: آموزش تجوید قرآن - مهدی قره شیخلو
در این برنامه استاد قره شیخلو به مبحث "صفات حروف" می پردازند...
تغلیظ در اصطلاح تجوید به معنای تفخیم و بزرگداشت است ولی فقط مختص حرف ( لام ) است.
در لفظ جلاله ی الله، اگر ماقبل حرف لام: فتحه یا ضمه بیاید، لام تغلیظ می شود ( دهان عمودی و پرحجم ) و اگر ماقبل آن: کسره واقع شود، لام ترقیق می شود (دهان افقی و کم حجم). اما در سایر کلمات ( غیر از الله )، حرف لام بدون استثناء ترقیق می شود. مثال کلمه ای تغلیظ (تفخیم لام جلاله الله)
هوَ الله،إنَّ الله، رسولُ الله، یدُ الله

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 11:54

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن